Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

ÁSZF

Central-Drinks Kft.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Central-Drinks Kft., mint szállító (továbbiakban, mint Szállító) vállalja, hogy kereskedelmi tevékenysége során a tőle vásárló megrendelők, (továbbiakban Megrendelő) megrendeléseit, az ÁSZF-ben meghatározott feltételrendszer mellett teljesíti. Amennyiben a Megrendelő és a Szállító között létrejön írásos szállítási szerződés, úgy az ÁSZF-ben és a Szállítási szerződésben is szabályozott kérdésekben a Szállítási szerződés az irányadó, egyéb esetekben az ÁSZF. Kivéve a 2017. július 1. napja előtt kötött szerződésekben meghatározott készpénzes fizetési módot, jövedéki termékek értékesítése esetén, a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 67. § (5) bekezdése és 68. § (3) bekezdése szerinti, a jövedéki nagykereskedő és jövedéki kiskereskedő közötti, készpénzfizetést tiltó rendelkezési miatt. Ezen fizetési módok, amennyiben külön megállapodás erről nem jön létre, automatikusan bankkártyás/utalványkártyás fizetési móddá válik.

 

Érvényes 2021. november 1. napjától

 

Hatályba helyezte a Szállító nevében:

 

Kovács Attila

Ügyvezető igazgató

 

1 Az ÁSZF tárgya

A Megrendelő által megrendelt termékeket a kért mennyiségben, választékban és a Megrendelőre érvényes túranapon a Megrendelő által megadott címre (teljesítés helye) leszállítja, Megrendelő pedig vállalja, hogy a megrendelés szerint szállított termékeket – ha azok megfelelnek a jelen szerződés feltételeinek és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak – átveszi és az átvett áru ellenértékét megfizeti. Szállító kijelenti, hogy rendelkezik az általa forgalmazott termékek forgalmazásához szükséges engedélyekkel. Jelen ÁSZF vonatkozik a Szállító által nyújtott szolgáltatásokra is, a termékértékesítésről szóló részek kivételével.

 

2 Megrendelés

A megrendelésekre a Szállító internetes honlapján (www.centraldrinks.hu) közzétett helyeken és időkben, vagy értékesítési képviseleten (ügyfélszolgálat, stb.) keresztül van lehetősége a Megrendelőnek.

Szállító a hétvégi napra / napokra leadott megrendelésekre 6% felárat számíthat fel.

 

3 Szállítás

A szállítás a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számlával történik, amely a szállítólevéllel szemben támasztott követelményeknek is megfelel, annak funkcióját is ellátja.

Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a Szállító viseli a Megrendelő telephelyére vagy a megrendelésen megjelölt szállítási címre történő szállítás és az áruátvétel helyére (teljesítés helye) történő kirakodás költségét és kockázatát. Jelen szerződés szerint teljesítésnek minősül a terméknek a Megrendelő áruátvételre kijelölt helyére való kirakása a megrendelésnek megfelelő mennyiségben, minőségben és időben. Szállító az általa forgalmazott göngyölegeket csere formájában köteles visszavenni Megrendelőtől. A Szállító lehetőséget biztosít a Megrendelő részére, hogy az általa rendelt árukat telephelyein adja át a Megrendelő részére, ebben az esetben a Szállító telephelyén történő átvétele teljesítésnek minősül. A Szállító a megrendelések értékhatártól és darabszámától függetlenül, teljesítési naponként és helyenként, kiszállítás esetén, az áru értékén felül 800Ft+ÁFA, telephelyi átvétel esetén 300Ft+ÁFA logisztikai díjat számít fel, 2021. november 1. napjától kezdődően. Ez nem vonatkozik a Dreher Sörgyárak Zrt. megbízásai alapján történő értékesítésekre.

 

4 Teljesítés helye és ideje

A teljesítés helye: kiszállítás esetén, a Megrendelő által feltüntetett szállítási cím. Szállító a megrendelést – ha Megrendelő erről másként nem nyilatkozik – a Megrendelőre érvényes túranapon köteles teljesíteni, amennyiben a rendelés felvételekor a szükséges árukészlettel rendelkezik. Egyéb esetben a Megrendelővel egyeztetett időpontban. Szállító telephelyén történő átvétel esetén a Szállító telephelye.

 

5 Teljesítés módja, pénzügyi elszámolás

Az áruátvétel igazolása a számla Megrendelő alkalmazottja általi aláírással és/vagy pecsételéssel történik. Szállító nem köteles meggyőződni, hogy az áru átvevője jogosult-e az áru átvételére. A Megrendelő felel az áruátvételének helyén lévő személyekért.

A számla legalább egy példánya a Megrendelőnél marad. Az esetleges mennyiségi eltérésekről és az áruátvételkor tapasztalt minőségileg hibás termékekről az áru átadója és Megrendelője jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy a számlától való eltérést a számlára vezetik fel, és mindketten aláírásukkal igazolják az eltérést. Szállító alkalmazottja nem tagadhatja meg a jegyzőkönyv aláírását. Szállító a fentiek szerint felvett jegyzőkönyv, illetve a számlán rögzített eltérések figyelembe vételével jogosult helyesbítő számlát a Megrendelő felé kiállítani. A Szállító a Megrendelő hatékonyabb kiszolgálása érdekében, adatokat szolgáltathat a Megrendelő által vásárolt termékekről, a termékek gyártója/forgalmazója számára.

Az áru, szállítási felelőssége, kárviselési kockázata Megrendelőre az áru átvételét követően száll át, a tulajdonjoga a számla kifizetésével. A leszállított áru ellenértékének számla alapján történő kifizetése, ellenkező megállapodás hiányában, az áru átadásakor azonnal esedékes. A Szállító jogosult megtagadni az áru átadást, ha a Megrendelő az áru átadásakor nem képes az ellenértéket kifizetni vagy nem teljesíti a Szállítási keretszerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit. Jövedéki termékek esetében a Szállító bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít 2017. július 1. napjától a Megrendelő részére, amely esetén az alábbi bankkártya típusok használhatóak.

Elfogadott bankkártya típusok:

MasterCard betéti kártya

MasterCard hitelkártya

MasterCard üzleti kártya

Maestro kártya

VISA betéti kártya

VISA hitelkártya

VISA üzleti kártya

VISA VPAY kártya

VISA Electron kártya

 

6 Minőség

A Szállító köteles a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat betartani (különösen a belkereskedelemre, a minőségre, a fogyasztóvédelemre és az iparjogvédelemre vonatkozó, valamint a vám, adó és jövedéki előírásokat), valamint köteles a magyar szabványoknak és a Felek közti megállapodásoknak megfelelő minőségű és csomagolású termékeket szállítani.

 

7 Eljárás minőségi és rejtett mennyiségi, árazási kifogások   esetén

Amennyiben a Szállító által szállított termék minősége nem felel meg a megrendelésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, Megrendelő kifogásairól jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet eljuttat Szállító részére. A Szállító a minőségi és rejtett mennyiségi kifogás kézhez vételétől számított 30 napon belül érdemben válaszol. Szállító jogosult a kifogás megalapozottságát ellenőrizni, de ezzel nem akadályozhatja Megrendelő üzletmenetét. Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem jutnak közös álláspontra, Szállító köteles a Felek által közösen kiválasztott minőségellenőrző szerv szakvéleményét kikérni, és a vizsgálat költségét megelőlegezni.

A számlázási árakkal kapcsolatban a Megrendelő a számla teljesítésének időpontjától számított 8 napon belül, köteles írásban jelezni a Szállító felé, ha a kibocsátott számlával kapcsolatban bármilyen kifogása van. A Megrendelő 8 napon túli jelzése esetén, a Szállító jogosult arra, hogy a Megrendelő kifogását, indoklás nélkül elutasítsa.

 

8 Csomagolás, címkézés

Szállító köteles az általa szállított terméket olyan csomagolással ellátni, amely megóvja annak minőségét. Szállító köteles a címkézésre vonatkozó jogszabályi és fogyasztóvédelmi előírásokat betartani.

 

9 Göngyöleg elszámolás

Szállító az általa szállított árut sérülésmentes göngyölegben köteles szállítani. Szállító köteles szállításaikor az általa forgalmazott göngyölegeket visszavenni, saját költségén elszállítani és díjukat jóváírni.

 

10 Késedelem, nem teljesítés

Az esetleges szállítási késedelemről Szállító köteles Megrendelőt azonnal értesíteni és a Megrendelővel egyeztetett póthatáridőt vállalni. Amennyiben Szállító nem tűz ki a Megrendelőnek megfelelő póthatáridőt, Megrendelő jogosult elállni a megrendeléstől. Ha a Szállító a terméket indokolatlanul szállítja alkalmatlan időben, Megrendelő nem köteles az árut átvenni.

 

11 Értékesítési kondíciós árengedmények

11.1 Általános Megrendelői engedményrendszer

A felek közt érvényben lévő szállítási keretszerződésben meghatározott, illetve a Szállító által időszakosan meghirdetett feltételrendszer szerinti engedmények az érvényesek, amelyek részletes tartalmát a mindenkori, érvényes árlista tartalmazza.

 

11.2 Értékesítéssel egyidejűleg adott engedmények

11.2.1 Eladási árban adott árengedmények

Az 11.1. általános Megrendelői engedményrendszer alapján meghatározott, Megrendelőknek beállított számlakedvezmény formájában megjelenő, a Szállító által kijelölt termékekre vonatkozó engedmény. A feltételrendszernek megfelelő Megrendelők tekintetében, mindenki számára, korlátozás nélkül hozzáférhető. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti az előzetes forgalmi elvárásokat, a Szállító jogosult a kedvezmény mértékén egyoldalúan módosítani.

 

11.2.2 Termékben adott engedmények

A Szállító által meghatározott feltételrendszert alapján, a Megrendelőknek árengedmény mennyiségi kedvezmény formájában, a termékértékesítéssel egyidejűleg is adható, amelyeknek feltételrendszerét mindenkori, érvényes időszakos akciós kiírás vagy árlista tartalmazza. A feltételrendszernek megfelelő Megrendelők tekintetében, mindenki számára, korlátozás nélkül hozzáférhető.

 

11.3 Utólag adott engedmények

11.3.1 Eladási árban adott árengedmények

Az 11.1. általános Megrendelői engedményrendszer alapján meghatározott, időszakosan teljesített forgalom alapján, a Megrendelőknek utólag, forgalomegyeztetésen alapuló, pénzügyi értesítő levél bizonylatolásával adott pénzbeni engedmény. A feltételrendszernek megfelelő Megrendelők tekintetében, mindenki számára, korlátozás nélkül hozzáférhető.

11.3.2 Termékben adott engedmények

Az 11.1. általános Megrendelői engedményrendszer alapján meghatározott, időszakosan teljesített forgalom alapján, a Megrendelőknek, a következő értékesítéssel egyidejűleg termékben adott engedmény. A feltételrendszernek megfelelő Megrendelők tekintetében, mindenki számára, korlátozás nélkül hozzáférhető.

 

11.4 Adatvédelem, adatkezelés


11.4.1 Jogalap és cél


Szállító a Megrendelő szállítási keretszerződésben rögzített, valamint a Megrendelő képviselője, kapcsolattartója által a létrejött jogviszony teljesítése során a Szállító rendelkezésére bocsátott személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló - 2016/679. számú rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a Felek között létrejövő szerződés megkötése jogalappal, a szerződés teljesítése során felmerülő kapcsolattartási célból kezeli, amennyiben a Megrendelő természetes személynek minősül adatvédelmi szempontból (pl. egyéni vállalkozó). A nem természetes személy Megrendelő (pl. kft., bt.) képviselőjének, kapcsolattartójának személyes adatait a Szállító a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekből, a Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződés teljesítése során felmerülő kapcsolattartási célból, mint általános célból kezeli.
Megrendelő a Szállító szállítási keretszerződésben megjelölt képviselőjének, kapcsolattartójának adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdeke jogalappal, kapcsolattartási célból kezeli.


11.4.2 Tárolási idő


Szállító, valamint Megrendelő a személyes adatokat a következő tárolási időben kezelik:


a. a szállítási keretszerződésben rögzített adatokat a szerződés megsemmisítéséig. Ez azt jelenti, hogy tekintettel arra, hogy a szerződés számviteli bizonylatnak minősül, ezért a tárgyévet követő 8 évig kerül megőrzésre az adat (a szerződésben).


b. kapcsolattartási célú, külön nyilvántartásban (pl. elektronikusan) rögzített adatokat azok jogosult által kezdeményezett megváltozásig, törlésig kezeli


c. a számviteli bizonylatra, valamint a számviteli bizonylatot alátámasztó, szerződéstől különböző iratra kerülő adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 8 évig tárolja.


Hivatkozva az előző bekezdés b. pontjára, bármelyik fél a másik fél kapcsolattartói adatait a másik féltől érkező törlési/változási jelzést követő legrövidebb, ésszerű időn belül módosítja/törli nyilvántartásából, egyébként Megrendelő és Szállító kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képviselőjük/kapcsolattartójuk személyében/adatában beálló változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül írásban bejelentik egymásnak, továbbá évente adategyeztetést hajtanak végre a kezelt személyes adatok kapcsán, valamint kijelentik, hogy az aktuálisan megnevezett képviselőjüket/kapcsolattartójukat, mint érintettet tájékoztatják adataik másik fél által történő kezelésének tényéről, valamint jogaikról.


11.4.3 Érintetti joggyakorlás


Megrendelő és Szállító tudomásul veszik, hogy bármelyik fél kapcsolattartója, képviselője, mint érintett élhet a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az elfeledtetés, a korlátozás, a tiltakozás, az adathordozhatóság jogával az adott félnél és a másik félnél is. A kérelmet, ha az érintett a joggyakorlását nem a másik félnél kezdeményezte, a másik fél felé haladéktalanul el kell juttatni.
Megrendelő és Szállító tudomásul veszik, hogy minden érintett panasszal fordulhat a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz (lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso).

Megrendelő és Szállító elősegítik az érintetti jogérvényesítést. Beérkező kérelem esetén a Megrendelő vagy a Szállító, mint adatkezelő vizsgálni köteles a jogérvényesítés feltételeit, korlátait. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról a fél írásban köteles tájékoztatni az érintettet jogszabályban meghatározott határidőn belül.


11.4.4 Egyebek


Mind a Szállító, mind pedig a Megrendelő kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és haza jogszabályok, így többek között a GDPR, a 2011. évi CXII. törvény előírásai, továbbá az ezekkel a szabályokkal összhangban levő belső szabályozása alapján kezeli, betartva az adatbiztonság követelményét.

Széchenyi2020