Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

ÁSZF

Central-Drinks Kft.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Central-Drinks Kft., mint szállító (továbbiakban, mint Szállító) vállalja, hogy kereskedelmi tevékenysége során a tőle vásárló megrendelők, (továbbiakban Megrendelő) megrendeléseit, az ÁSZF-ben meghatározott feltételrendszer mellett teljesíti. Amennyiben a Megrendelő és a Szállító között létrejön írásos szállítási szerződés, úgy az ÁSZF-ben és a Szállítási szerződésben is szabályozott kérdésekben a Szállítási szerződés az irányadó, egyéb esetekben az ÁSZF. Kivéve a 2017. július 1. napja előtt kötött szerződésekben meghatározott készpénzes fizetési módot, jövedéki termékek értékesítése esetén, a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 67. § (5) bekezdése és 68. § (3) bekezdése szerinti, a jövedéki nagykereskedő és jövedéki kiskereskedő közötti, készpénzfizetést tiltó rendelkezési miatt. Ezen fizetési módok, amennyiben külön megállapodás erről nem jön létre, automatikusan bankkártyás/utalványkártyás fizetési móddá válik.

 

Érvényes 2023. november 2. napjától

 

Hatályba helyezte a Szállító nevében:

 

Kovács Attila

Ügyvezető igazgató

 

1 Az ÁSZF tárgya

A Megrendelő által megrendelt termékeket a kért mennyiségben, választékban és a Megrendelőre érvényes túranapon a Megrendelő által megadott címre (teljesítés helye) leszállítja, Megrendelő pedig vállalja, hogy a megrendelés szerint szállított termékeket – ha azok megfelelnek a jelen szerződés feltételeinek és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak – átveszi és az átvett áru ellenértékét megfizeti. Szállító kijelenti, hogy rendelkezik az általa forgalmazott termékek forgalmazásához szükséges engedélyekkel. Jelen ÁSZF vonatkozik a Szállító által nyújtott szolgáltatásokra is, a termékértékesítésről szóló részek kivételével.

 

2 Megrendelés

A megrendelésekre a Szállító internetes honlapján (www.centraldrinks.hu) közzétett helyeken és időkben, egyéb weboldalakon, vagy értékesítési képviseleten (ügyfélszolgálat, stb.) keresztül van lehetősége a Megrendelőnek.

Szállító a hétvégi napra / napokra leadott megrendelésekre 6% felárat számíthat fel.

 

3 Szállítás

A szállítás a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számlával történik, amely a szállítólevéllel szemben támasztott követelményeknek is megfelel, annak funkcióját is ellátja.

Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a Szállító viseli a Megrendelő telephelyére vagy a megrendelésen megjelölt szállítási címre történő szállítás és az áruátvétel helyére (teljesítés helye) történő kirakodás költségét és kockázatát. Jelen szerződés szerint teljesítésnek minősül a terméknek a Megrendelő áruátvételre kijelölt helyére való kirakása a megrendelésnek megfelelő mennyiségben, minőségben és időben. Szállító az általa forgalmazott göngyölegeket csere formájában köteles visszavenni Megrendelőtől. A Szállító lehetőséget biztosít a Megrendelő részére, hogy az általa rendelt árukat telephelyein adja át a Megrendelő részére, ebben az esetben a Szállító telephelyén történő átvétele teljesítésnek minősül. A Szállító a megrendelések értékhatártól és darabszámától függetlenül, teljesítési naponként és helyenként, kiszállítás esetén, az áru értékén felül 1.200Ft+ÁFA, telephelyi átvétel esetén 450Ft+ÁFA logisztikai díjat számít fel, 2022. augusztus 15. napjától kezdődően. Ez nem vonatkozik a Dreher Sörgyárak Zrt. megbízásai alapján történő értékesítésekre.

 

4 Teljesítés helye és ideje

A teljesítés helye: kiszállítás esetén, a Megrendelő által feltüntetett szállítási cím. Szállító a megrendelést – ha Megrendelő erről másként nem nyilatkozik – a Megrendelőre érvényes túranapon köteles teljesíteni, amennyiben a rendelés felvételekor a szükséges árukészlettel rendelkezik. Egyéb esetben a Megrendelővel egyeztetett időpontban. Szállító telephelyén történő átvétel esetén a Szállító telephelye.

 

5 Teljesítés módja, pénzügyi elszámolás

Az áruátvétel igazolása a számla Megrendelő alkalmazottja általi aláírással és/vagy pecsételéssel történik. Szállító nem köteles meggyőződni, hogy az áru átvevője jogosult-e az áru átvételére. A Megrendelő felel az áruátvételének helyén lévő személyekért.

A számla legalább egy példánya a Megrendelőnél marad. Az esetleges mennyiségi eltérésekről és az áruátvételkor tapasztalt minőségileg hibás termékekről az áru átadója és Megrendelője jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy a számlától való eltérést a számlára vezetik fel, és mindketten aláírásukkal igazolják az eltérést. Szállító alkalmazottja nem tagadhatja meg a jegyzőkönyv aláírását. Szállító a fentiek szerint felvett jegyzőkönyv, illetve a számlán rögzített eltérések figyelembe vételével jogosult helyesbítő számlát a Megrendelő felé kiállítani. A Szállító a Megrendelő hatékonyabb kiszolgálása érdekében, adatokat szolgáltathat a Megrendelő által vásárolt termékekről, a termékek gyártója/forgalmazója számára.

Az áru, szállítási felelőssége, kárviselési kockázata Megrendelőre az áru átvételét követően száll át, a tulajdonjoga a számla kifizetésével. A leszállított áru ellenértékének számla alapján történő kifizetése, ellenkező megállapodás hiányában, az áru átadásakor azonnal esedékes. A Szállító jogosult megtagadni az áru átadást, ha a Megrendelő az áru átadásakor nem képes az ellenértéket kifizetni vagy nem teljesíti a Szállítási keretszerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit. Jövedéki termékek esetében a Szállító bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít 2017. július 1. napjától a Megrendelő részére, amely esetén az alábbi bankkártya típusok használhatóak.

Elfogadott bankkártya típusok:

MasterCard betéti kártya

MasterCard hitelkártya

MasterCard üzleti kártya

Maestro kártya

VISA betéti kártya

VISA hitelkártya

VISA üzleti kártya

VISA VPAY kártya

VISA Electron kártya

 

6 Minőség

A Szállító köteles a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat betartani (különösen a belkereskedelemre, a minőségre, a fogyasztóvédelemre és az iparjogvédelemre vonatkozó, valamint a vám, adó és jövedéki előírásokat), valamint köteles a magyar szabványoknak és a Felek közti megállapodásoknak megfelelő minőségű és csomagolású termékeket szállítani.

 

7 Eljárás minőségi és rejtett mennyiségi, árazási kifogások   esetén

Amennyiben a Szállító által szállított termék minősége nem felel meg a megrendelésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, Megrendelő kifogásairól jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet eljuttat Szállító részére. A Szállító a minőségi és rejtett mennyiségi kifogás kézhez vételétől számított 30 napon belül érdemben válaszol. Szállító jogosult a kifogás megalapozottságát ellenőrizni, de ezzel nem akadályozhatja Megrendelő üzletmenetét. Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem jutnak közös álláspontra, Szállító köteles a Felek által közösen kiválasztott minőségellenőrző szerv szakvéleményét kikérni, és a vizsgálat költségét megelőlegezni.

A számlázási árakkal kapcsolatban a Megrendelő a számla teljesítésének időpontjától számított 8 napon belül, köteles írásban jelezni a Szállító felé, ha a kibocsátott számlával kapcsolatban bármilyen kifogása van. A Megrendelő 8 napon túli jelzése esetén, a Szállító jogosult arra, hogy a Megrendelő kifogását, indoklás nélkül elutasítsa.

 

8 Csomagolás, címkézés

Szállító köteles az általa szállított terméket olyan csomagolással ellátni, amely megóvja annak minőségét. Szállító köteles a címkézésre vonatkozó jogszabályi és fogyasztóvédelmi előírásokat betartani.

 

9 Göngyöleg elszámolás

Szállító, amennyiben az áru szállítása betétdíjas, illetve újrahasználható göngyölegben történik, az általa szállított árut sérülésmentes göngyölegben köteles szállítani. A Megrendelő ezen göngyölegek visszaadása esetén, köteles ezeket a göngyölegeket a Szállító részére sértetlen állapotban visszaadni, a Szállító pedig köteles szállításaikor az általa forgalmazott göngyölegeket visszavenni, saját költségén elszállítani és díjukat jóváírni.

 

10 Késedelem, nem teljesítés

Az esetleges szállítási késedelemről Szállító köteles Megrendelőt azonnal értesíteni és a Megrendelővel egyeztetett póthatáridőt vállalni. Amennyiben Szállító nem tűz ki a Megrendelőnek megfelelő póthatáridőt, Megrendelő jogosult elállni a megrendeléstől. Ha a Szállító a terméket indokolatlanul szállítja alkalmatlan időben, Megrendelő nem köteles az árut átvenni.

 

11 Értékesítési kondíciós árengedmények1

11.1 Általános Megrendelői engedményrendszer

A felek közt érvényben lévő szállítási keretszerződésben meghatározott, illetve a Szállító által időszakosan meghirdetett feltételrendszer szerinti engedmények az érvényesek, amelyek részletes tartalmát a mindenkori, érvényes árlista tartalmazza.

 

11.2 Értékesítéssel egyidejűleg adott engedmények

11.2.1 Eladási árban adott árengedmények

Az 11.1. általános Megrendelői engedményrendszer alapján meghatározott, Megrendelőknek beállított számlakedvezmény formájában megjelenő, a Szállító által kijelölt termékekre vonatkozó engedmény. A feltételrendszernek megfelelő Megrendelők tekintetében, mindenki számára, korlátozás nélkül hozzáférhető. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti az előzetes forgalmi elvárásokat, a Szállító jogosult a kedvezmény mértékén egyoldalúan módosítani.

 

11.2.2 Termékben adott engedmények

A Szállító által meghatározott feltételrendszert alapján, a Megrendelőknek árengedmény mennyiségi kedvezmény formájában, a termékértékesítéssel egyidejűleg is adható, amelyeknek feltételrendszerét mindenkori, érvényes időszakos akciós kiírás vagy árlista tartalmazza. A feltételrendszernek megfelelő Megrendelők tekintetében, mindenki számára, korlátozás nélkül hozzáférhető.

 

11.3 Utólag adott engedmények

11.3.1 Eladási árban adott árengedmények

Az 11.1. általános Megrendelői engedményrendszer alapján meghatározott, időszakosan teljesített forgalom alapján, a Megrendelőknek utólag, forgalomegyeztetésen alapuló, pénzügyi értesítő levél bizonylatolásával adott pénzbeni engedmény. A feltételrendszernek megfelelő Megrendelők tekintetében, mindenki számára, korlátozás nélkül hozzáférhető.

11.3.2 Termékben adott engedmények

Az 11.1. általános Megrendelői engedményrendszer alapján meghatározott, időszakosan teljesített forgalom alapján, a Megrendelőknek, a következő értékesítéssel egyidejűleg termékben adott engedmény. A feltételrendszernek megfelelő Megrendelők tekintetében, mindenki számára, korlátozás nélkül hozzáférhető.

 

[1] A 11. pont nem vonatkozik a Dreher Sörgyárak Zrt. megbízásai alapján történő értékesítésekre.

 

12 Adatvédelem, adatkezelés


12.1.1 Jogalap és cél


Szállító a Megrendelő szállítási keretszerződésben rögzített, valamint a Megrendelő képviselője, kapcsolattartója által a létrejött jogviszony teljesítése során a Szállító rendelkezésére bocsátott személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló - 2016/679. számú rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a Felek között létrejövő szerződés megkötése jogalappal, a szerződés teljesítése során felmerülő kapcsolattartási célból kezeli, amennyiben a Megrendelő természetes személynek minősül adatvédelmi szempontból (pl. egyéni vállalkozó). A nem természetes személy Megrendelő (pl. kft., bt.) képviselőjének, kapcsolattartójának személyes adatait a Szállító a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekből, a Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződés teljesítése során felmerülő kapcsolattartási célból, mint általános célból kezeli.
Megrendelő a Szállító szállítási keretszerződésben megjelölt képviselőjének, kapcsolattartójának adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdeke jogalappal, kapcsolattartási célból kezeli.


12.1.2 Tárolási idő


Szállító, valamint Megrendelő a személyes adatokat a következő tárolási időben kezelik:


a. a szállítási keretszerződésben rögzített adatokat a szerződés megsemmisítéséig. Ez azt jelenti, hogy tekintettel arra, hogy a szerződés számviteli bizonylatnak minősül, ezért a tárgyévet követő 8 évig kerül megőrzésre az adat (a szerződésben).


b. kapcsolattartási célú, külön nyilvántartásban (pl. elektronikusan) rögzített adatokat azok jogosult által kezdeményezett megváltozásig, törlésig kezeli


c. a számviteli bizonylatra, valamint a számviteli bizonylatot alátámasztó, szerződéstől különböző iratra kerülő adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 8 évig tárolja.


Hivatkozva az előző bekezdés b. pontjára, bármelyik fél a másik fél kapcsolattartói adatait a másik féltől érkező törlési/változási jelzést követő legrövidebb, ésszerű időn belül módosítja/törli nyilvántartásából, egyébként Megrendelő és Szállító kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képviselőjük/kapcsolattartójuk személyében/adatában beálló változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül írásban bejelentik egymásnak, továbbá évente adategyeztetést hajtanak végre a kezelt személyes adatok kapcsán, valamint kijelentik, hogy az aktuálisan megnevezett képviselőjüket/kapcsolattartójukat, mint érintettet tájékoztatják adataik másik fél által történő kezelésének tényéről, valamint jogaikról.


12.1.3 Érintetti joggyakorlás


Megrendelő és Szállító tudomásul veszik, hogy bármelyik fél kapcsolattartója, képviselője, mint érintett élhet a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az elfeledtetés, a korlátozás, a tiltakozás, az adathordozhatóság jogával az adott félnél és a másik félnél is. A kérelmet, ha az érintett a joggyakorlását nem a másik félnél kezdeményezte, a másik fél felé haladéktalanul el kell juttatni.
Megrendelő és Szállító tudomásul veszik, hogy minden érintett panasszal fordulhat a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz (lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso).

Megrendelő és Szállító elősegítik az érintetti jogérvényesítést. Beérkező kérelem esetén a Megrendelő vagy a Szállító, mint adatkezelő vizsgálni köteles a jogérvényesítés feltételeit, korlátait. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról a fél írásban köteles tájékoztatni az érintettet jogszabályban meghatározott határidőn belül.


12.1.4 Egyebek


Mind a Szállító, mind pedig a Megrendelő kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és haza jogszabályok, így többek között a GDPR, a 2011. évi CXII. törvény előírásai, továbbá az ezekkel a szabályokkal összhangban levő belső szabályozása alapján kezeli, betartva az adatbiztonság követelményét.

Széchenyi2020